pup

Szukaj

Menu


BIP

Sonda
drukuj

2009-03-04 14:28:32

Staże


 

 ZASADY
ORGANIZACJI STAŻU DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACy W POZNANIU
ORAZ WERYFIKACJI ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW
(obowiązują od 26 stycznia 2011 roku)

Postanowienia ogólne
I.
Aktywizacja zawodowa o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie :
Art. 53 i 54  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( j.t. Dz.U. z 2008r.,Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenia  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania  stażu przez bezrobotnych (Dz.U.nr 142,poz.1160)
niniejszych zasad kodeksu cywilnego
II.
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu może skierować do odbycia stażu bez nawiązywania stosunku pracy na okres od 3 do 12 miesięcy bezrobotnego lub niepełnosprawnego poszukującego pracy:
do 25 roku życia,
który nie ukończył 27 roku życia - w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej.
Powiatowy Urząd Pracy może skierować na okres do 6 miesięcy do odbycia stażu bez nawiązywania stosunku pracy:
bezrobotnych długotrwale, albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego
bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia
bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy

III.
Organizator składa wniosek o organizację stażu do Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu ( wzór wniosku stanowi zał. Nr 1),
Rozpatrzenia wniosków dokonuje Komisja powołana do tego celu przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Rozpatrywane są tylko wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone.
Ostateczną decyzję w sprawie złożonych wniosków podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) Organizator otrzymuje informację o wyniku rozpatrzenia wniosku lub podjętych czynnościach administracyjnych.
Jeżeli nie zostanie zawarta umowa w ciągu 60 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku w związku z brakiem odpowiednich kandydatów lub nie dokonaniem przez Organizatora wyboru kandydata - wniosek zostanie wycofany z realizacji bez dodatkowego informowania Organizatora.
Ostatecznym warunkiem zawarcia umowy jest dysponowanie przez Powiatowy Urząd Pracy odpowiednimi środkami Funduszu Pracy.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w imieniu Starosty zawiera  z Organizatorem umowę o organizację stażu, który odbywa się według programu określonego w umowie.
Urząd Pracy zastrzega sobie prawo monitoringu realizacji umowy w zakresie spraw dotyczących organizowanych miejsc stażu.
 IV.
Warunki przyznawania stażu:
1. Staż może być organizowany:
- u pracodawcy czyli w jednostce organizacyjnej, chociażby nie posiadała osobowości prawnej,
- w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub u pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008r.Nr 50, poz. 291, z późniejszymi zm.)
- w organizacji pozarządowej
- u przedsiębiorcy nie zatrudniającego pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców
2. Wniosek o organizację stażu może być uwzględniony w przypadku prowadzenia przez wnioskodawcę działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy.        
3. Staż nie może być organizowany u wnioskodawcy jeżeli znajduje się on w stanie likwidacji lub upadłości.
4.
Na staż nie są kierowane osoby, które były  we wcześniejszym okresie pracownikiem u danego pracodawcy (niezależnie od formy i długości zatrudnienia).
5. Warunkiem zorganizowania stażu u tego samego wnioskodawcy jest wywiązanie się z zobowiązań wcześniej zawartych umów dotyczących wszystkich instrumentów rynku pracy. Nie wywiązanie się z warunków umowy i braku zatrudnienia po stażu spowoduje umniejszenie liczby punktów o 10 podczas weryfikacji wniosków o organizację stażu.
6. Miejsce odbywania stażu powinno być zlokalizowane przede wszystkim na terenie działania tut.Urzędu.
7. Wnioskodawca może zorganizować staż maksymalnie dla takiej liczby stażystów ilu zatrudnia pracowników na umowę o pracę w  miejscu odbywania stażu. W przypadku gdy  wnioskodawca nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę może zorganizować staż tylko dla 1 osoby.
V.
Zobowiązania pracodawcy:
1. Organizator po zakończonym stażu jest zobowiązany do zatrudnienia stażysty ( na okres nie krótszy niż czas trwania stażu) lub czynienia działań na rzecz zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończeniu stażu. W przypadku odbywania stażu przez więcej niż jednego stażystę tutejszy Urząd oczekuje deklaracji zatrudnienia dla wszystkich stażystów (na okres nie krótszy niż czas trwania stażu) .
W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach ( z uwzględnieniem wcześniejszej efektywnej współpracy) Urząd jest skłonny zaakceptować deklarację zatrudnienia dla min. 50% skierowanych bezrobotnych.

2. Organizator, u którego bezrobotny odbywa staż:
- zapoznaje bezrobotnego z programem stażu
- zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,
- zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
- szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy,
przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej,
- zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne,
- wydaje bezrobotnemu opinię, zawierającą informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i  uzyskanych umiejętnościach praktycznych podczas stażu. Jest obowiązany, na wniosek odbywającego staż, do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu  zakończenia stażu.
- przedkłada do Powiatowego Urzędu Pracy do piątego dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc listę obecności stażysty. Pracodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu o każdej zmianie mającej wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy.

VI.
Zobowiązania Powiatowego Urzędu Pracy:
1. Kieruje kandydata na staż do lekarza medycyny pracy celem określenia zdolności do odbycia stażu  na danym stanowisku oraz pokrywa koszty z tym związane.
2. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu wypłaca stypendium w wysokości 120 % kwoty  
    zasiłku.
3. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu opłaca w wysokości i na zasadach    
    określonych w odrębnych przepisach składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i  
    wypadkowe od wypłaconych stypendiów.
4. Na wniosek stażysty Powiatowy Urząd Pracy może dokonać refundacji kosztów   
    związanych z dojazdem na staż poza miejsce zamieszkania.
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu na wniosek Organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii Organizatora, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w   przypadku:
nieusprawiedliwionej nieobecności  więcej niż jednego dnia pracy,naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu po zapoznaniu się z treścią sprawozdania bezrobotnego oraz  opinią dostarczoną przez Organizatora  wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu, a opinię i sprawozdanie wraz z kopią programu stażu zwraca stażyście.

VII.
PROCEDURA OCENY I WYBORU WNIOSKÓW
Opiniowanie wniosków złożonych wraz z kompletem dokumentów odbywa się dwa razy w miesiącu.
I termin dotyczy wniosków złożonych w terminie od 1 do 15 dnia danego miesiąca
II termin dotyczy wniosków złożonych w terminie od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca. Pod uwagę brana jest  data wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy.
Wniosek podlega ocenie merytorycznej w oparciu o wymienione poniżej elementy i punktację:

                                                                                                  
    L.p.            Elementy składowe wniosku            

Maksymalna liczba punktów    
                     

  1 Zobowiązanie do zatrudnienia po okresie stażu
• na okres min.3 miesiące dłuższy niż okres stażu (10 pkt. )
• na okres nie krótszy niż okres stażu ( 5pkt.)
• brak deklaracji zatrudnienia ( 0 pkt. )


• umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy / umowa     zlecenie (10 pkt)
• umowa o dzieło (5 pkt.)
• umowa w nie pełnym wymiarze czasu pracy ( 5 pkt. )

UWAGA: jednoznaczna deklaracja formy zatrudnienia

• deklaracja zatrudnienia dla wszystkich odbywających staż (10pkt)
• deklaracja zatrudnienia dla min 50% odbywających staż (5 pkt)
• deklaracja zatrudnienia dla mniej niż 50% odbywających staż (2pkt)

           
* w przypadku, gdy realizacja zatrudnienia odbywa się tylko za pośrednictwem procedur konkursowych (jednostki administracji państwowej i samorządowej, służba cywilna) 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

  2 Dotychczasowa współpraca dotycząca organizacji staży z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu z uwzględnieniem 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
• efektywność stażu poprzez zatrudnienie stażystów w okresie 3 m-cy od zakończenia (zatrudnienie wszystkich uczestników programu=100%)
- od 50% wzwyż (10 pkt)
- poniżej 50% (5 pkt)
- brak zatrudnienia i wywiązania się z warunków umowy ze strony organizatora ( - 10 pkt.)
- brak korzystania w okresie wcześniejszym(3 pkt) 10 

10


· Maksymalnie można uzyskać 40 pkt;
· Wnioski, które uzyskają poniżej 15 pkt. nie zostaną skierowane do realizacji.
· Spośród zaakceptowanych wniosków pierwszeństwo w realizacji uzyskają te, które w  danym okresie opiniowania uzyskają największą liczbę punktów.  Realizacja wniosków będzie następowała do wyczerpania przeznaczonego na ten cel limitu środków.
· Biorąc pod uwagę możliwości finansowe oraz efektywność programu, Urząd zastrzega sobie zmniejszenie liczby stażystów oraz okresu stażu wskazanych we wniosku.

VIII. Składanie wniosków
1. Wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy ( pok. 104) bądź w pok. 108 lub też wysłać pocztą na adres tut.  Urzędu;
2. Wnioski należy składać wyłącznie na druku obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu; 
3. Wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny;

 
Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 100625_alfabetyczny_indeks_zawodow.pdf Alfabetyczny indeks zawodów 2010-09-03 12:25:39 Włódarczak Aldona
załącznik wniosek_o_staż.doc 2011-01-27 07:58:11 Morze Magdalena
załącznik ZASADY ORGANIZACI STAŻU.pdf 2011-01-27 08:03:16 Morze Magdalena
załącznik umowa_o_odbywanie_stazu_przez_osobe_bezrobotna.pdf 2011-05-18 12:27:07 Morze Magdalena

Informacje o artykule

Zredagował(a): Magdalena Morze
Data powstania: 04.03.2009 14:28
Liczba wyświetleń: 39962
|
Internet-Info